Магӏарул цӏарал

ГӀахьалчиясул бахӀс:Orosib» гьумералдасан гьаниб битӀана)

МагIарул цIаралХисизабизе

Унго-унгоял магIарул бихьиназулги руччабазулги цӏаралХисизабизе

Бихьиназул цIаралХисизабизе

Адухӏилав, Акквач, Ахилав

Багъилав, Барти, БахІарчи, Бацӏикӏулав, Бацӏилав, Бацӏцӏадав, Бербагӏар, Бечедав, Бисав, Будун

Варангав

ГарацIилав, Гварзатилав, Гулла, ГІагарав, Гӏадалав, Гӏандалав, Гӏартукӏ, Гӏвечӏилав, Гӏолав, Гӏолохъан, Гурганч, Гъалбацӏ, Гъалбацӏдибир, Гъвекьав, Гьалангурав, Гьарчабилав, Гьитӏинав, ГьоцӏцIо.

Дабагъилав, Дайтилав, Даку, Денгав, Дибир, Доногъонолав.

Загъалав, Загъаштукъ.

Ибалав, Инквачилав, Исбаги, Итарав, ИтаркIу.

Кирцав, Кусалав, Кӏудияв, Курцав, Къасирилав, Къацарав, Къвангъур, Къебед, Къурахӏ.

Лаченилав, Лекъав, Лъикӏав.

Маргалав, МатIуч, МахІакІо, Маххулав, Мегӏеркӏичӏ, Меселав, Муртилав.

Нуцалав.

Оморав, Оцилав.

Пакачилав, Парчахӏилав, Пурав.

Розав.

Тамачалав, Тиручилав, Титалав, Тӏитӏалав, Тӏолбо, Тузилав, Туначилав, Турарав, Турач, Тучалав.

Тӏалут.

Усайилав.

Хвалаг, Хважа, Херав, Хехалав, Хирач, Хучбар.

ХІада, Хӏадурав, ХІажигоро, Хӏалакъав, Хӏандулав.

Хъергъу.

Цевехъан.

Цӏадулав, Цӏахӏилав, Цӏирхарав.

Ццидалав

Чамарсаг, Чан, Чанахъан, Чаран, Чаранав, Чинтир, Чинчара, Чирахъилав, Чончолав, Чункъ, Чунчулав, Чупалав.

Чӏанкӏалав, Чӏегӏерилав.

Шохӏолав.


Руччабазул цӏаралХисизабизе

Ада

Берцинай, Баху.

Гӏарац, Гӏонжолай.

Канлъулай, Киштӏай.

Кӏилъилай.

Лъарагӏай.

Манарша, Меседу, Муи.

Нуцалай.

Тӏинай.

Хъандулай, Хъахӏай.

Чалухай, Чамасдак, Чохӏай

Чӏухӏай, Чӏухӏарай.

Эбечай.

Магӏарул цӏарал (цогидал мацӏаздаса рачӏарал)Хисизабизе


Бихьиназул цӏаралХисизабизе

А

Абу, Абумуслим, Абус, АбутIалиб, Айтбер, Айдемир, Адам, Амин, Амир, Анвар,Апанди, Арслан, Арсланбег, Асадулагь, Аселдер, Аслудин, АсхIаб, Асхӏабгӏали,АхIмад, Ахӏмадхан, Аюб,  

Б

Багьадур, Басир, Батир, БатIал, Бегав, Багьаудин, Бадрудин, Башир, Билал, Булат, Булач,  

В

Вагьаб, Вакил, Вали, Валид, Варис, Вахӏид,  

Г

Гирай, Гулла, Гунаш,  

Гъ

Гъази, Гъазияв,  

Гӏ

ГIабас, ГIабдулгъапур, ГIабдулагь, Гӏабид, Гӏабидулагь, ГIабдулатIип,Гӏабдулбасир, Гӏабдулвагьаб, ГIабдулвахIид, Гӏабдулгъапур, Гӏабдулгӏазиз, Гӏабдулкарим, Гӏабдулмажид, Гӏабдулмалик, Гӏабдулмуъмин, Гӏабдулпатахӏ, Гӏабдулхӏаким, Гӏабдулхаликъ, Гӏабдулхӏалим, Гӏабдунасир, Гӏабдурашид,ГIабдуразакъ, ГIабдурахIман, Гӏабдурахӏим, Гӏабдусалам, Гӏабдусамад, ГIадил,Гӏазиз, Гӏазим, ГIали, Гӏалидибир, ГIалиасхIаб, ГIалибег, ГIалихан, ГIалихIажи, ГIамир, ГIамирхан, Гӏарип, Гӏизудин, ГIиса, Гӏимран, ГIумар, ГIумарасхIаб, ГIумардибир, ГIумархIажи, ГIусман,  

Гь

Гьимат,  

Д

Давуд, Дайтбег, Даниял,  

Ж

ЖабрагIил, Жаватхан, Жагӏпар, Жамбулат, Жалил, Жамал, Жамалудин,  

З

Загьид, Заирбег, Зайнулгӏабид, Зайнудин, Закарига, Закир, Залумхан, Заур,Зиявудин, Зубайир, Зулпукъар,  

И

Ибрагьим, Идрис, Иляс, Имам, Имамудин, ИманшапигI, Исмат, Искандер, Ислам, ИсмагIил, Исрапил, ИсхIакъ,  

К

Кабир, Казбек, Камал, Камалудин, Камил, Карим, Каримулагь,  

Къ

Къади, Къадир, Къагьир, Къасум, Къасим, Къурбан,  

Л

Лабазан, Лукъман,  

М

Магьди, Мажид, Малик, Мансур, Марат, МахсутI, МахIмуд, МахIсуд, Мирза, Музапир, Мурад, Муртуз, Муса, Муслим, Мустӏапа, Мухтар, МухIамад,Мухӏамадамин, Мухӏамадбашир, Мухӏамадгӏарип, Мухӏамадгӏазиз, Мухӏамадгъази, Мухӏамадзакир, Мухӏамадкамил, Мухӏамадсагӏид, Мухӏамадсайгид, Мухӏамаднаби, Мухӏамадхӏабиб, МухIамадрасул, Мухӏамадсадикъ, Мухӏамадсалам, Мухӏамадтӏагьир, МухIамадхан, Мухӏамадхайир, Мухӏамадхӏажи, Мухӏамадшапигӏ, Мухӏамадшарип,  

Н

Наби, Набигула, Назир, Насир, Насрудин, Насрулагь, Ниязбег, НугIман, НурмухIума, Нурулагь, Нурудин, Нухӏ, НухIбег,  

П

Пайзудин, Пазил, Парухъ, ПатахI, Пахрудин,  

Р

Ражаб, Рамазан, Расул, Рашид, Ризван, Руслан, Рустам

С

Сапигулагь, СагIаду, СагIид, Сайгид, Садрудин, Сажид, Сайпудин, Сайпулагь,Салам, СалахI, Салим, Салимхан, Салман, СалихI, Сиражудин, Сулиман, Султӏан, Сурхай,  

Т

Тажудин, Таймасхан, Темирбег, Темирбулат, Темирхан, Тимур,  

Тӏ

Тӏагьа, ТIагьир, Тӏайгиб, ТIалхIат,  

У

Умалат, Устар, Устархан,  

Х

Хайир, Хайрудин, Хайрулагь, Халид, Халикъ, Халипа, Халил, Хасай, Хасбулат, Хасмухӏамад, Хизри, ХирамухIамад,  

Хъ

Хъазами,  

Хӏ

ХIабиб, Хӏабибулагь, ХIадис, ХIажимурад, Хӏажимухӏамад, ХIажияв, ХIайдар,Хӏамид, ХIаким, ХIамзат, Хӏапиз, ХIасан, ХIасанбег, ХIусен,

Ш

Шагьидав, Шагӏбан, Шайих, Шакир, Шамил, ШапигI, Шарапудин, Шарип, Шагь, Шагьгӏабас, Шагьмурад, Шагьшабек, Шагьмухӏамад, Шигьабудин, Шугӏайб,  

Э

Элдар,  

Ю

Юнус, Юсуп,  

Я

Ягӏкъуб, ЯхIя.

Руччабазул цӏаралХисизабизе

А

Ажайбика, Айбика, Айзанат, Аймисай, Алжанат, Алипат, Аминат, Анисат, Асият,Асма, Атикат  

Б

Байзат, Бадиржат, Бараат, Барият, Басират, Бахтика, Бика, Бурлият,  

В

Вазипат, Важибат, Вахӏидат, Валидат,  

Г

Гулжанат, Гулизар, Гулишат,  

Гь

Гьумай, Гьадият, Гьажар, Гьидаят

Гӏ

ГIабидат, Гӏаидат, ГIайишат, ГIашура,  

Д

Дагмара,  

Ж

Жавгьарат, Жамилат, Жарият,  

З

Завжат, Загьидат, Загьрат, Зайнаб, Залму, Зарема, Зарипат, Зарият, Зубаржат, Зугьра, Зулай, Зулайха, ЗулхIижат, Зумруд,  

И

ИзахIат, Индира,  

К

Кабират, Кавсарат, Калимат, Камилат, Каримат, Кумсият, Къурбанай,  

Л

Лейла,  

М

Мадинат, Маликат, Майсарат, Маржанат, Марзигат, Мариям, Махружат, Муслимат, Муъминат,  

Н

Нажабат, Назипат, Назират, Назипат, Нажибат, Наидат, Написат, Насират, Нупайсат, Нурият,  

П

Парзилат, Паризат, ПарсихIат, ПатIимат, Пирдавус,  

Р

Равзанат, Разият, Раисат, Райхӏанат, Рашидат, Рисалат, Рукъигат,  

С

Савадат, Сагӏадат, СагIидат, Сайгибат, Сакинат, Салимат, СалихIат, Саният, Сапият, Сарат, Сарият, Сидрат, Симисхан, Сиядат, Супайнат, Султӏанат, Супият,  

Тӏ

Тӏайгибат, ТIавус,  

У

Узлипат, Умагьани, Умай, Умужат, Умукусум, Умухӏабибат

Х

Хадижат, Халисат, Хамиз, Ханика, Ханум, Хасбика, Хатимат,  

Хъ

ХъистIаман, Хъанича,  

Хӏ

Хӏабибат, Хӏава, Хӏалимат, Хӏаписат, ХIурулгIин,  

Ч

Чакар,  

Ш

Шагьидат, Шагьрият, Шагьрузат, Шамай, Шамалай, Шамсият, Шарипат,ШугIайнат, Шумайсат,  


http://orosib.wixsite.com/avar/magharul-tzaral Магӏарул цӏарал