Муъминзабазул улбул

Аварагасул руччаби
гІар. أمهات المؤمنين
Муъминзабазул улбул — (Уммагьат-аль-Муъмини́н)

Муъминзабазул улбул

МухІаммад Mohamed peace be upon him.svg аварагасул руччаби яги муъминзабазул улбул (гӀар. أمهات المؤمنين‎‎) — МухІаммад аварагасл Mohamed peace be upon him.svg лъудби .

Аварагасул руччабиХисизабизе

Хадижа бинт ХувайлидХисизабизе

Хадижа бинт Хувайлид (гӀар. خديجة بنت خويلد‎‎; 555619) —


Савда бинт ЗамгІаХисизабизе

Савда бинт ЗамгІа (гӀар. سودة بنت زمعة‎‎ —

ГІаиша бинт Абу БакрХисизабизе

ГІаиша бинт Абу Бакр —


ХІафса бинт ГІумарХисизабизе

ХІафса бинт ГІумар —


Зайнаб бинт ХузаймаХисизабизе

Зайнаб бинт Хузайма (гӀар. زينب بنت خزيمة‎‎; 595626) —


Зайнаб бинт ЖахІшХисизабизе

Зайнаб бинт ЖахІш —


Жувайрия бинт ХІарисХисизабизе

Жувайрия бинт ХІарис —


Сафия бинт ХІуяйХисизабизе

Сафия бинт ХІуяй гӀар. صفية بنت حيي بن أخطب‎‎; 610 —


Рамля бинт Абу СуфянХисизабизе

Рамля бинт Абу Суфян —


Умм Салама бинт Абу УмайяХисизабизе

Умм Салама бинт Абу Умайя —


РайхІана бинт ЗайдХисизабизе

РайхІана бинт Зайд (гӀар. ريحانة بنت زيد بن عمرو‎‎) —


Маймуна бинт ХІарисХисизабизе

Маймуна бинт ХІарис (гӀар. ميمونه بنت الحارث‎‎; 594—674) —


Мария ал-КъибтІийяХисизабизе

  КъватӀисал видеофайлал
Муъминзабазул улбул
  Хадижа бинт Хувайлид
  Савда бинт ЗамгІа
  ГІаиша бинт Сиддикъ
  ХІафса бинт ГІумар
  Зайнаб бинт Хузайма

Мария ал-КъибтІийя (гӀар. مارية القبطية‎‎ —

Муъминзабазул улбулХисизабизе

МухІаммад аварагасул   киналниги руччабазде абула «муъминзабазул улбул»-ан.

ХІужабиХисизабизе

АдабиятХисизабизе